Vrsar, Istra, službeni site turističke zajednice Vrsar

Službene informacije Turističke
zajednice Vrsara

“Goložece di Orsera” od 21. do 28.9.2019.

Istinske hedoniste i gurmane te ljubitelje autohtonih istarskih delicija i dobre kapljice ovog će rujna putevi odvesti u Vrsar.

Više

JAVNI POZIV  ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORE MANIFESTACIJAMA U 2020. GODINI

Turistička zajednica općine Vrsar u postupku sastavljanja Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu objavljuje 

JAVNI POZIV  ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORE MANIFESTACIJAMA 

U 2020. GODINI

Više

Ocean Lava Triathlon Vrsar-Croatia, 25.-27. listopad 2019.

Dolaskom jeseni započinje sezona vrhunskih sportskih događanja. Ocean Lava Triatlon uvjerit će vas da je tome tako.

Više

Kulturno povijesne znamenitosti u Vrsaru

Naziv Vrsar (tal. Orsera) vrlo je star. U srednjovjekovnim, latinskim dokumentima, ime našega gradića nalazimo u raznim varijantama: Ursaria, Ursarium, Vrsarium, Orsaria…

Više

Casanova Tour

Giacomo Casanova, najpoznatiji svjetski zavodnik, te njegovi posjeti Vrsaru u doba Vrsarske grofovije poslužili su kao inspiracija za Casanova tour. 

Više

Potraži smještaj

Istaknuto

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORE MANIFESTACIJAMA U 2020. GODINI

Turistička zajednica općine Vrsar u postupku sastavljanja Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu objavljuje 

JAVNI POZIV  ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORE MANIFESTACIJAMA 

U 2020. GODINI

I. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice općine Vrsar  (dalje u tekstu: TZO Vrsar) za manifestacije koje doprinose slijedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije Vrsar
 • stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Vrsara,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone

II.         Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija iz točke I.,   i to za zabavne, sportske, kulturne, gastronomske i ostale manifestacije.

III.        Sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

 • troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja  zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka,   poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge     naknade),
 • izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
 • sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.

IV.       Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe – trgovačka društva,  obrti, zadruge, udruge, ustanove, ostale pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu:  Organizator).

V.         Kriteriji za odobravanje potpore su:

 • kvalitetna priprema i realizacija manifestacije (jasno definiran cilj i sadržaj/program),
 • značaj manifestacije za razvoj i doprinos obogaćivanju turističke ponude i produženju sezone u destinaciji Vrsar
 • procjena učinaka manifestacije na povećanje turističkog prometa,
 • iskustvo i sposobnost organizatora manifestacije za kvalitetnu realizaciju,
 • sudjelovanje interesnih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i realizaciji manifestacije,
 • osigurano financiranje manifestacije (vlastita sredstva organizatora i interesnih subjekata),
 • odnos tražene potpore i vlastitih sredstava,
 • tradicija održavanja manifestacije/održivost.

VI.       Potrebna dokumentacija za kandidiranje manifestacija za potporu:

 1. obrazac Zahtjeva  za dodjelu potpore manifestacijama koji je sastavni dio Javnog poziva (objavljen na internet stranicama  www.infovrsar.com),
 2. dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije (preslika registracije
 3. trgovačkog društva, javne ustanove, zadruge, udruge, obrtnica)

VII.      Organizatori manifestacije, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VI.  podnose Turističkoj zajednici općine Vrsar najkasnije do 4. listopada 2019. godine. Kandidature s nepotpunom dokumentacijom i nepotpuno ispunjenim Zahtjevom  za dodjelu potpore manifestacijama neće se razmatrati.

VIII.     Odluku o dodjeli sredstava potpore donosi Turističko vijeće TZO Vrsar, na temelju  pristiglih Zahtjeva.
Popis manifestacija kojima će biti odobrena potpora bit će objavljen na internet  stranicama TZO Vrsar www.infovrsar.com

IX.       S organizatorom kojem Turističko vijeće TZO Vrsar odobri potporu, Turistički ured će sklopiti ugovor kojim se uređuju: način korištenja potpore, način praćenja realizacije  manifestacije, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju manifestacije i dodjelu potpore.

TZO Vrsar ima pravo praćenja realizacije manifestacije i kontrole namjenskog trošenja sredstava. Ako TZO Vrsar utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će  organizatoru povrat potpore u dijelu u kojem je utvrđena nepravilnost.

X.        Organizator će nakon realizacije manifestacije dostaviti TZO Vrsar cjelokupnu potrebnu  dokumentaciju utvrđenu ugovorom (izvješće o realizaciji manifestacije i utrošenim   sredstvima potpore po vrstama, foto i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje  realizacija manifestacije, računi izvođača/dobavljača i dokaznice/dokumenti kojima se   dokazuje realizacija manifestacije).

XI.        Zahtjev za dodjelu potpore projektima može biti dostavljen u elektronskom obliku na e-mail: info@infovrsar.com, u pismenom obliku poštom na adresu TZO Vrsar, Obala m. Tita 23, 52450 Vrsar, ili osobno u Turistički ured na gore navedenoj adresi.

Javni poziv je otvoren od dana objave na internet stranicama TZO Vrsar:  www.infovrsar.com i na oglasnoj ploči u uredu TZO Vrsar.

 

Vrsar, 04.09.2019.

Obrazac: Zahtjev 2020 TZ-Vrsar

Ribarske fešte 2019.

RIBARSKA FEŠTA je tradicionalna pučka fešta koju slavi cijelo mjesto, s mnoštvom zabave uz folklor, muziku, te nezaobilaznu kulinarsku ponudu morskih specijaliteta.

Vrsarske serenade

Serenade su tradicionalni način izražavanja ljubavi kroz romantičnu pjesmu, najčešće uz pratnju gitare.

Festival More i Gitare

Festival pod umjetničkim vodstvom slavnoga gitarista Saše Dejanovića ugošćuje mnogobrojne umjetnike u bazilici sv. Marije od Mora u Vrsaru.

Tradicionalni ljetni glazbeni festival “More i gitare – gitarski virtouz Saša Dejanović i prijatelji”, je prije svega posvećen klasičnoj gitari kao solističkom instrumentu ili u različitim sastavima sa sopranom , violončelom,violinom, ksilofonom, gudačkim kvartetom ali takodjer, pod sloganom “Globalna gitara”, spaja različite gitarske izričaje i stilove, od jazza, flamenca do gitare u latino, etno ili rock glazbi.

Koncerti se održavaju u romaničkoj bazilici Sv.Marije od mora (XI st.) u periodu od lipnja do rujna. Festival organizira Turistička zajednica Vrsar, uz podršku Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Austrijskog kulturnog foruma, Lions Cluba Poreč, te hotelskog poduzeća Maistra d.d., Općine Vrsar i župnog ureda Vrsar.

Više na: www.gitaristra.com

Crkva sv. Marije od Mora:

PROGRAM 17. FESTIVAL GitarISTRA „More i gitare“ 2019

 • 4.7. Opening of  the 17th Festival 2019 – Massimo Mercelli (Italija) –  flauta & Saša Dejanović – gitara
 • 11.7. „Flute and 4 Guitar Night“ – Luisa Sello – flauta & Gitarski kvartet (Italija)
 • 18.7.   „Guitar Virtuoso Evening – Laureat 28 međunarodnih natjecanja“ – Sanel Redžić (Bosna i Hercegovina/Njemačka)
 • 25.7.  „Guitar  Solo Evening“ –Luciano Pompillo (Italija)
 • 1.8.     „Vintage Evening“ – Gianmaria Bonino – čembalo, (Italija), Saša Dejanović – romantična gitara 19. stoljeća
 • 8.8.  „Con Tanta Tenerezza“ – Ruben Parejo & Ausias Parejo – gitara (Španjolska)
 • 15.8. „Lions Club Poreč Young Guitarist Price “
 • 22.8.  „Guitar  Duo Evening“ – Roberto Massini & Simona Constantino (Italija)
 • 29.8. „Evening with 4 Guitars“ – Saša Dejanović – romantične i tradicionalne gitare

 

 

Važne informacije o sustavu e-Visitor !

eVisitor: otvoren novi pozivni centar

Hrvatska turistička zajednica pripremila je dodatna pojašnjenja namijenjena turističkim agencijama vezano za postupke prijave i odjave turista te vođenja popisa turista putem sustava eVisitor. Također, s ciljem dodatnog jačanja sustava korisničke podrške za sve subjekte koji koriste sustav eVisitor, utemeljen je pozivni centar za pitanja korisnika koji ih rješava u najkraćem mogućem roku dostavom preciznih informacija. Sve to HTZ je učinila s ciljem osiguravanja jednakog postupanja svih sudionika u poslovima prijave i odjave turista te vođenja popisa turista.

Pozivni centar radi svaki dan od 8 do 24 sata, a korisnici svoje upite mogu poslati na adresu eVisitor@htz.hr ili telefonom na broj 01 549 44 77.
Na ovaj će način korisnici dobiti precizne informacije vezane uz sustav eVisitor, a osobe koje postave upite koji nisu u domeni sustava bit će upućene na nadležne institucije.

Dodatna pojašnjenja za turističke agencije detaljno opisuju njihovu ulogu u slučajevima kada iznajmljivači prijavu ili odjavu turista žele povjeriti agenciji kao stručnom subjektu, odnosno detaljnije se opisuje mogućnost da turistička agencija vrši prijavu ili odjavu turista u ime i za račun pojedinog iznajmljivača.

Naime, turističke agencije su i do sada, u skladu s važećim propisima, mogle davati uslugu prijave ili odjave turista te vođenja popisa turista za pojedinog iznajmljivača. Sustav eVisitor i dalje pruža ovu mogućnost turističkim agencijama, ali se sama prijava ili odjava turista više ne obavlja putem pojedinačnih sustava kojima su upravljale turističke zajednice, već na jednom mjestu, on line pristupom sustavu eVisitor.

S obzirom da su iznajmljivači zakonom određeni kao obveznici prijave i odjave turista, agencije u svim takvim slučajevima nastupaju na temelju ugovornog odnosa s iznajmljivačem te se zaduženje i uplata boravišne pristojbe evidentiraju upravo na ime iznajmljivača i njegov objekt na kojeg se odnosi prijava ili odjava turista kao i popis turista. Posebno valja istaknuti kako je prilikom sklapanja takvih ugovora potrebno uzeti u obzir i propise o zaštiti osobnih podataka, upravo iz razloga što ih prijava odnosno odjava turista sadrži.

Također, ostavljena je i mogućnost da iznajmljivač opunomoći agenciju da kod turističke zajednice u ime i za račun iznajmljivača preuzme njegove pristupne podatke u sustav eVisitor, bez potrebe ovjere kod javnog bilježnika, te da samostalno izvrši sve potrebne radnje za prijavu ili odjavu turista u ime i za račun tog iznajmljivača. Uz navedeno, sustav eVisitor podržava i mogućnost da agencije svoje postojeće recepcijske programe prilagode automatiziranoj prijavi ili odjavi turista putem API-a, elektroničkom razmjenom podataka.

» Sustav eVisitor: www.evisitor.hr/info
» eVisitor: podrška pri korištenju sustava (31/03/2016)
» eVisitor: pojašnjenja vezana uz primjenu propisa o boravišnoj pristojbi (pdf, 25/03/2016)
» eVisitor: novi sustav prijave i odjave (26/11/2015)
» eVisior: prezentacija informacijskog sustava za prijavu i odjavu turista (pdf, 25/11/2015)


Poštovani,

dana 20. studenoga 2015. u Narodnim novinama 126/15 objavljen je Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici kojim sustav eVisitor i službeno postaje središnji elektronički sustav prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od 01.01.2016.

Link na NN: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_126_2395.html

Povodom objave Pravilnika, u privitku Vam dostavljamo dopis Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice u kojem navodimo bitne informacije o sustavu eVisitor.

>> PREUZMITE: eVisitor – Korisnička dokumentacija – Obveznik (pdf)

Trenutno dostupni linkovi na materijale koji će se kontinuirano nadopunjavati sadržajem:

WEB: http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/eVisitor

YOUTUBE KANAL: https://www.youtube.com/channel/UCRQ5Bx2JdGhcEtLCE5eze7g

WIKISTRANICE: istima možete pristupiti nakon prijave u sustav www.evisitor.hr

Aeropark Vrsar

Aeroklub nudi panoramske letove, padobranske tandem skokove te trening padobranaca tijekom cijele godine.

Privatni smještaj

Poštovani Gosti

Turistička zajednica Vrsara i ove godine za Vas je osvježila ponudu privatnog smještaja našeg mjesta, koju u cjelosti možete pregledati  u dijelu “privatni smještaj”  ili preuzeti najnoviji katalog privatnog smještaja pod cjelinom “brošure”