Vrsar, Istra, službeni site turističke zajednice Vrsar

Službene informacije Turističke
zajednice Vrsara

Tradizione a tavola 15.10.-15.11.2019.

Više

Casanova Tour

Giacomo Casanova, najpoznatiji svjetski zavodnik, te njegovi posjeti Vrsaru u doba Vrsarske grofovije poslužili su kao inspiracija za Casanova tour. 

Više

Ocean Lava Triathlon Vrsar-Croatia, 25.-27. listopad 2019.

Dolaskom jeseni započinje sezona vrhunskih sportskih događanja. Ocean Lava Triatlon uvjerit će vas da je tome tako.

Više

JAVNI POZIV  ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORE MANIFESTACIJAMA U 2020. GODINI

Turistička zajednica općine Vrsar u postupku sastavljanja Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu objavljuje 

JAVNI POZIV  ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORE MANIFESTACIJAMA 

U 2020. GODINI

Više

Kulturno povijesne znamenitosti u Vrsaru

Naziv Vrsar (tal. Orsera) vrlo je star. U srednjovjekovnim, latinskim dokumentima, ime našega gradića nalazimo u raznim varijantama: Ursaria, Ursarium, Vrsarium, Orsaria…

Više

Potraži smještaj

JAVNI POZIV  ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORE MANIFESTACIJAMA U 2020. GODINI

Turistička zajednica općine Vrsar u postupku sastavljanja Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu objavljuje 

JAVNI POZIV  ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORE MANIFESTACIJAMA 

U 2020. GODINI

I. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice općine Vrsar  (dalje u tekstu: TZO Vrsar) za manifestacije koje doprinose slijedećim ciljevima:

II.         Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija iz točke I.,   i to za zabavne, sportske, kulturne, gastronomske i ostale manifestacije.

III.        Sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

IV.       Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe – trgovačka društva,  obrti, zadruge, udruge, ustanove, ostale pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu:  Organizator).

V.         Kriteriji za odobravanje potpore su:

VI.       Potrebna dokumentacija za kandidiranje manifestacija za potporu:

  1. obrazac Zahtjeva  za dodjelu potpore manifestacijama koji je sastavni dio Javnog poziva (objavljen na internet stranicama  www.infovrsar.com),
  2. dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije (preslika registracije
  3. trgovačkog društva, javne ustanove, zadruge, udruge, obrtnica)

VII.      Organizatori manifestacije, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VI.  podnose Turističkoj zajednici općine Vrsar najkasnije do 4. listopada 2019. godine. Kandidature s nepotpunom dokumentacijom i nepotpuno ispunjenim Zahtjevom  za dodjelu potpore manifestacijama neće se razmatrati.

VIII.     Odluku o dodjeli sredstava potpore donosi Turističko vijeće TZO Vrsar, na temelju  pristiglih Zahtjeva.
Popis manifestacija kojima će biti odobrena potpora bit će objavljen na internet  stranicama TZO Vrsar www.infovrsar.com

IX.       S organizatorom kojem Turističko vijeće TZO Vrsar odobri potporu, Turistički ured će sklopiti ugovor kojim se uređuju: način korištenja potpore, način praćenja realizacije  manifestacije, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju manifestacije i dodjelu potpore.

TZO Vrsar ima pravo praćenja realizacije manifestacije i kontrole namjenskog trošenja sredstava. Ako TZO Vrsar utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će  organizatoru povrat potpore u dijelu u kojem je utvrđena nepravilnost.

X.        Organizator će nakon realizacije manifestacije dostaviti TZO Vrsar cjelokupnu potrebnu  dokumentaciju utvrđenu ugovorom (izvješće o realizaciji manifestacije i utrošenim   sredstvima potpore po vrstama, foto i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje  realizacija manifestacije, računi izvođača/dobavljača i dokaznice/dokumenti kojima se   dokazuje realizacija manifestacije).

XI.        Zahtjev za dodjelu potpore projektima može biti dostavljen u elektronskom obliku na e-mail: info@infovrsar.com, u pismenom obliku poštom na adresu TZO Vrsar, Obala m. Tita 23, 52450 Vrsar, ili osobno u Turistički ured na gore navedenoj adresi.

Javni poziv je otvoren od dana objave na internet stranicama TZO Vrsar:  www.infovrsar.com i na oglasnoj ploči u uredu TZO Vrsar.

 

Vrsar, 04.09.2019.

Obrazac: Zahtjev 2020 TZ-Vrsar