Tour has been succesfully added to your trip planner!

Limski zaljev

Limski zaljev čini zaseban i jedinstven prirodni te ambijentalni fenomen Vrsarštine. Ova morem potopljena dolina nekadašnjeg riječnog krškog kanjona, na koju se nadovezuje suho korito riječne doline (Draga), u sebi objedinjuje niz geoloških, reljefnih, klimatskih, vegetacijskih i povijesnih pojavnosti te zanimljivosti.

Limski zaljev je potopljeno krško korito rijeke. Duljina mu iznosi 12,8 kilometara. Limski je zaljev u današnjoj pojavnosti oblikovan u jurskim vapnencima s obalama koje u odnosu na razinu mora dosežu i 150 m visine.

20170312 143300

Limski zaljev je potopljeno krško korito rijeke (rijas). Duljina mu iznosi 12,8 kilometara. Zajedno s presušenim riječnim koritom, koje se na njega nastavlja, čini formaciju (Draga) dugu 35 kilometara koja se proteže duboko u unutrašnjost Istre. Na ulazu širina Limskog zaljeva iznosi 600 metara, u središnjemu dijelu 400 metara, a na zadnjemu dijelu 200 metara. Na ulazu u zaljev visina je obale na sjevernoj strani 26 metara, na južnoj 67 metara, dok je u središnjem dijelu na objema stranama visina obala oko 95 metara. Na dnu Limskog zaljeva visine obale su do 177 metara na sjevernoj strani i do 230 metara na južnoj. Dubina iznosi 32 metra na ulazu, 30 metara u središnjemu dijelu i 19 metara na dnu zaljeva. Od 1964. zaštićen je kao geomorfološko-hidrogeološki lokalitet u kategoriji značajnih krajolika, a od 1980. godine kao specijalni morski rezervat. 

Limski je zaljev u današnjoj pojavnosti oblikovan u jurskim vapnencima s obalama koje u odnosu na razinu mora dosežu i 150 m visine.

 

Obale Limskog zaljeva obrasle su makijom crnikom (Quercus ilex L.), zelenikom (Phillyrea latifolia L.), planikom (Arbutus unedo L.), lemprikom (Viburnum tinus L.), tetivikom (Smilax aspera L.), tršljom (Pistacia lentiscus L.) bjelograbom (Carpinus orientalis Mill.) i crnim jasenom (Fraxinus ornus L.), a mikroklimatski uvjeti razlog su pojave submediteranske zajednice hrasta medunca (Quercus pubescens Willd.) i cera (Quercus cerris L.). Takva raznolikost vegetacije na uskome području čini jedinstvenu i posebnu ekološku rijetkost.

Limski Kanal (7)

Limski je zaljev značajan krajobraz te je kao takav odgovarajuće zaštićen. U Limskom su zaljevu, uz suglasnost Zavoda za zaštitu prirode, dopušteni samo oni radovi i zahvati koji neće bitno narušavati postojeće prirodno stanje.

Sredozemni biljeg na osobit način nosi njegova sjeverna obala, koja najvećim dijelom pripada vrsarskoj općini, a koja je u većoj mjeri izloženija suncu negoli južna (rovinjska).

Od 1964. godine Limski je zaljev značajan krajobraz te je kao takav odgovarajuće zaštićen. U Limskom su zaljevu, uz suglasnost Zavoda za zaštitu prirode, dopušteni samo oni radovi i zahvati koji neće bitno narušavati postojeće prirodno stanje.

Limski je zaljev zbog svojih osobitosti do danas bio i ostao poseban ambijent dugovjeke neprekidnosti nastanjivanja. Na njegovu području zabilježena je nastanjenost još od prapovijesnih vremena, tisućljetna djelatnost eksploatacije kamena, ribarenja i ribogojstva, prisutnost kršćanskih zajednica i crkava još od ranog srednjega vijeka.

Limski zaljev, kao i sam koncept Lima, u sebi baštini dugovjeku i do danas aktualnu tradiciju razgraničenja, granice, odnosno međe (lat. limes = međa, granica). Njegove obale i podmorje razmjerno su slabo istraženi te se ondje spominje nekoliko lokaliteta za koje se sumnja da čuvaju ostatke različitih povijesnih razdoblja.

Riječ je o području koje će u nadolazećim vremenima zasigurno privući veću pozornost znanstvenika jer Limski zaljev u svekolikom je pogledu znanstveno zanimljiv predmet proučavanja.