Tour has been succesfully added to your trip planner!

JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme suradnik na projektima financiranim iz vlastitih sredstava, EU fondova i nacionalnih fondova

Temeljem članka 22. st. 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19, 42/20) i članka 49. Statuta Turističke zajednice općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ 10/09), te temeljem potpisanog Ugovora o provedbi projekta Interreg Adrion „Adriatic Landsape Interpretation Network – ADRILINK“ od 03.07.2020. godine, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

U Turistički ured Turističke zajednice općine Vrsar na radno mjesto:

suradnik na projektima financiranim iz vlastitih sredstava, EU fondova i nacionalnih fondova - 1 izvršitelj/izvršiteljica na puno radno vrijeme za razdoblje do 31. 07. 2022. godine, uz probni period rada od 30 dana. U slučaju produljenja provedbe projekta produljit će se i razdoblje trajanja radnog odnosa.

Opis poslova radnog mjesta – suradnika na projektima financiranim iz vlastitih sredstava, EU fondova i nacionalnih fondova:

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

-           da ima završen sveučilišni ili stručni studij društvenog smjera,
-           da ima znanje engleskog jezika,
-           da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci,
-           da ima osnovna informatička znanja,
-           da ima vozačku dozvolu (B kategorija).


Prednost pri odabiru imat će kandidati:           

 

Na javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom javnom natječaju koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola.

          

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:

  1. životopis, preslika osobne iskaznice,
  2. dokaz o stručnoj spremi,
  3. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  4. dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije,
  5. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja se naknadno u slučaju odabira).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik isprava.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

            Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

           

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima.

            O vremenu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti pravodobno obaviješteni putem, a koja obavijest će biti objavljena na mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Vrsar https://infovrsar.com/.

 

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su člankom 44. Pravilnika o radu Turističkog ureda Turističke zajednice općine Vrsar od 10.12.2012. (I. izmjene i dopune Pravilnika o radu od 26.02.2020. i II. izmjene i dopune Pravilnika o radu od 23.04.2020.) (brutto osnovica=8.766,00 kn), te člankom 19. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice općine Vrsar ( I. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu od 21.02.2013. i II. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice općine Vrsar od 24.06.2020.) (koeficijent = 1,20).

 

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se preporučeno poštom ili osobno na adresu: TZO Vrsar, Obala m Tita 23, 52450 Vrsar u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Vrsar i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s obveznom naznakom: „Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – suradnik na projektima financiranim iz vlastitih sredstava, EU fondova i nacionalnih fondova "

           

Kandidati će o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

   

Vrsar, 03.07.2020.

Turistička zajednica općine Vrsar

DIREKTORICA                          
Natalija Vugrinec

 

PREUZMITE TEKST NATJEČAJA.