Tour has been succesfully added to your trip planner!

Javni poziv 2022

Od 01.09.2021. otvoren je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore manifestacijama u 2022. godini. Javni poziv otvoren je do 30.09.2021.

I. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice općine Vrsar  (dalje u tekstu: TZO Vrsar) za manifestacije koje doprinose

sljedećim ciljevima:

-    unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije Vrsar  

-    stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Vrsara,

-    razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone

II. Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija iz točke I., i to za zabavne, sportske, kulturne, gastronomske i ostale manifestacije.

III. Sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

-   troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja

     zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka,   

     poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),

-   izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,

-   sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.

IV. Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe – trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, ostale pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator).

V. Kriteriji za odobravanje potpore su:

- kvalitetna priprema i realizacija manifestacije (jasno definiran cilj i sadržaj/program),

- značaj manifestacije za razvoj i doprinos obogaćivanju turističke ponude i produženju sezone u destinaciji Vrsar

- procjena učinaka manifestacije na povećanje turističkog prometa,

- iskustvo i sposobnost organizatora manifestacije za kvalitetnu realizaciju,

- sudjelovanje interesnih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i realizaciji manifestacije,

- osigurano financiranje manifestacije (vlastita sredstva organizatora i interesnih subjekata),

- odnos tražene potpore i vlastitih sredstava,

- tradicija održavanja manifestacije/održivost.

VI. Potrebna dokumentacija za kandidiranje manifestacija za potporu:

- obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore manifestacijama koji je sastavni dio Javnog poziva (objavljen na internet stranicama - www.infovrsar.com),

- dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije (preslika registracije trgovačkog društva, javne ustanove, zadruge, udruge, obrtnica)

VII. Organizatori manifestacije, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VI. podnose Turističkoj zajednici općine Vrsar najkasnije do 30. rujna 2021. godine. Kandidature s nepotpunom dokumentacijom i nepotpuno ispunjenim Zahtjevom za dodjelu potpore manifestacijama neće se razmatrati.

VIII. Odluku o dodjeli sredstava potpore donosi Turističko vijeće TZO Vrsar, na temelju pristiglih Zahtjeva.

Popis manifestacija kojima će biti odobrena potpora bit će objavljen na internet stranicama TZO Vrsar - www.infovrsar.com

IX. S organizatorom kojem Turističko vijeće TZO Vrsar odobri potporu, Turistički ured će sklopiti ugovor kojim se uređuju: način korištenja potpore, način praćenja realizacije manifestacije, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju manifestacije i dodjelu potpore. TZO Vrsar ima pravo praćenja realizacije manifestacije i kontrole namjenskog trošenja sredstava. Ako TZO Vrsar utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će organizatoru povrat potpore u dijelu u kojem je utvrđena nepravilnost.

X. Organizator će nakon realizacije manifestacije dostaviti TZO Vrsar cjelokupnu potrebnu dokumentaciju utvrđenu ugovorom (izvješće o realizaciji manifestacije i utrošenim sredstvima potpore po vrstama, foto i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija manifestacije, računi izvođača/dobavljača i dokaznice/dokumenti kojima se dokazuje realizacija manifestacije).

XI. Zahtjev za dodjelu potpore projektima može biti dostavljen u elektronskom obliku na e-mail: info@infovrsar.com, u pismenom obliku poštom na adresu TZO Vrsar, Obala m. Tita 23, 52450 Vrsar, ili osobno u Turistički ured , Obala m. Tita 23.